411-201การอ่านและเขียนเชิงวิชาการ
(411-201(บทความ))

อาจารย์: จเรวัฒน์ เจริญรูป
อาจารย์: พัชรีย์ จำปาเขียนบทความวิชาการ