ศาสนาฮินดู
(438-321)

อาจารย์: อารีย์ ธรรมโคร่ง


ลักษณะทั่วไปของศาสนาฮินดู สมัยพระเวท อุปนิษัท การเปลี่ยนแปลงจากศาสนาพราหมณ์เป็นศาสนาฮินดู อิทธิพลซึ่งกันและกันระหว่างศาสนาพุทธและศาสนาฮินดู ศาสนาฮินดูนอกประเทศอินเดีย