Refrigeration of Aquatic products
(730-482)

 รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่าน

อาจารย์: Ommee Benchama


คำอธิบายรายวิชา

 ความสำคัญของการทำความเย็นสัตว์น้ำ หลักการและวิธีการในการให้ความเย็น มาตรฐานผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำแช่เย็น-แช่เยือกแข็งและการควบคุมคุณภาพ การตรวจสอบคุณภาพของผลิตภัณฑ์ที่เกิดขึ้นเนื่องจากการทำความเย็น  ปัญหาและการแก้ไข หลักการและวิธีการคำนวณเกี่ยวกับการทำความเย็น