History of Aryan Religions (ประวัติศาสตร์ศาสนากลุ่มอารยัน)
(438-211)

 รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่าน

ผู้สอน: pummaree at-taratsatean


อธิบายสั้นๆ เกี่ยวกับรายวิชาที่เปิดสอน