441-206 Principles of Marketing
(441-206)

 รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่าน

อาจารย์: ปาริชาติ เบ็ญฤทธิ์


ความหมาย ความสำคัญของการตลาด หน้าที่และวิธีการทางการตลาด ประเภทของสินค้า นโยบายราคา ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับพฤติกรรมผู้บริโภค การวิเคราะห์และพยากรณ์ความต้องการของตลาด การกำหนดนโยบาย การเลือกกลยุทธ์ และการจัดการเกี่ยวกับส่วนประสมทางการตลาด