Workd Regional Geography
(426-431)

 รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่าน

อาจารย์: Anukul T


ศึกษาลักษณะเด่นทางกายภาพ วัฒนธรรมของภูมิภาคต่าง ๆ ของโลก และประเด็น เหตุการณ์ในขณะนั้น