อรรถศาสตร์เบื้องต้น
(411-412)

 รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่าน

อาจารย์: พัชรีย์ จำปา


เป็นวิชาเอกเลือก

สำหรับนักศึกษาวิชาเอกภาษาและวรรณคดีไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และนักศึกษาวิชาเอกภาษาไทย คณะศึกษาศาสตร์