Basic Princeiples of Social Services
(266-317)

 รายวิชานี้อนุญาตให้บุคคลทั่วไป เข้ามาศึกษาได้

อาจารย์: สินี กล่ำมาตย์


อธิบายสั้นๆ เกี่ยวกับรายวิชาของท่าน