Rural Sociology
(427-413 (1/52))

 รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่าน

อาจารย์: สรพงษ์ วิชัยดิษฐศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับสังคมชนบท โครงสร้างสังคมและวัฒนธรรม สถาบัน วิถีชีวิต ปัญหา การเปลี่ยนแปลง การต่อต้านการเปลี่ยนแปลงและนวัตกรรมต่างๆ  และการปรับตัวโดยเน้น สังคมชนบทไทย