266-322 ภูมิปัญญาท้องถิ่นกับการประถมศึกษา
(ยุพดี)

 รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่าน


ความหมาย  ขอบเขตและความสำคัญของภูมิปัญญาไทยและภูมิปัญญาท้องถิ่น  ภูมิปัญญาตะวันออกและภูมิปัญญาตะวันตก เศรษฐกิจพอเพียงและโครงการในพระราชดำริ  ภูมิปัญญาไทย/ภูมิปัญญาท้องถิ่นในด้านเกษตรกรรม  อุตสาหกรรม  หัตถกรรม  ศิลปกรรม  ภาษาและวรรณคดี  การแพทย์  การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  กองทุนและธุรกิจชุมชน  ภูมิปัญญาไทยและท้องถิ่นในการจัดการศึกษาระดับประถมศึกษา  กรณีศึกษา