การวิเคราะห์และออกแบบระบบ (System Analysis and Design : อ.สล้าง มุสิกสุวรรณ)
(SAD1/52)

อาจารย์: สล้าง มุสุิกสุวรรณขั้นตอนการวิเคราะห์ระบบงาน การวิเคราะห์ปัญหาการวางแผนและความเป็นไปได้ของปัญหา การออกแบบฟอร์มนำข้อมูลเข้าและนำข้อมูลออก การออกแบบระบบแฟ้มข้อมูล การกำหนดรหัสและรหัสผ่าน ส่วนประกอบฮาร์ดแวร์ที่เหมาะสมกับงานการเขียนผังงานอย่างละเอียด เอกสารระบบงาน การทดสอบระบบที่ออกแบบและการนำไปใช้ การแก้ไขและบำรุงรักษา