266-417 ประสบการณ์การเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัย
(ประสบการณ์การเร)

 รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่าน

อาจารย์: ปาลิดา สายรัตทอง


1. ข้อมูลทั่วไป
                1.1 ประเภทวิชา                   :              วิชาเอกเลือก
               
1.2 วิชาที่ต้องเรียนก่อน     :               -
               
1.3 จำนวนหน่วยกิต           :               3 (2-2-5)
               
1.4 ภาคเรียนที่เปิดสอน     :               ภาคที่ 2/2552

2. คำอธิบายรายวิชา (Course Description)
                แนวคิดและรูปแบบการจัดการศึกษาในระดับปฐมวัย จิตวิทยาและพัฒนาการของเด็กปฐมวัย หลักสูตรและแนวทางการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ การจัดสิ่งแวดล้อมและบริการโภชนาการที่เหมาะสม บทบาทของครูที่สอนเด็กปฐมวัย การฝึกวางแผนและจัดประสบการณ์การเรียนรู้ในสถานที่จริง