428-437 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
(428-437 Human R)

 รายวิชานี้อนุญาตให้บุคคลทั่วไป เข้ามาศึกษาได้

 รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่าน

อาจารย์: สวัสดิ์ ไหลภาภรณ์อธิบายสั้นๆ เกี่ยวกับรายวิชาที่เปิดสอน