โปรแกรมสำเร็จรูปทางธุรกิจ
(วท 0207)

อาจารย์: วิษณุ เพชรประวัติ


ศึกษาและฝึกทักษะเกี่ยวกับหลักการใช้โปรแกรมประมวลคำ ตารางคำณวนและนำเสนองาน ในการพิมพ์และจัดรูปแบบเอกสาร การแสดงผลด้วยกราฟ การจัดการฐานข้อมูล การสร้างการนำเสนองาน การแทรกรูปภาพ วัตถุ และเสียงในลักษณะมัลติมีเดีย การประยุกต์ใช้โปรแกรมกับงานธุรกิจอย่างเหมาะสม