421-244 ทรัพยากรสารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (Information Resources in Science and Technology)
(421-244)

 รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่าน

อาจารย์: ชุ่มจิตต์ แซ่ฉั่น


อธิบายสั้นๆ เกี่ยวกับรายวิชาที่เปิดสอน

ขอบข่าย งานชิ้นสำคัญ ผู้เชี่ยวชาญ แหล่งผลิตเผยแพร่และให้บริการที่สำคัญ การจัดเก็บ การปรับแต่งสารสนเทศและการให้บริการสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในปัจจุบันใด้อย่างเหมาะสม การประชุมสัมมนาในสาขาวิชา