421-513 การจัดการสารสนเทศดิจิทัล (Digital Information Management)
(421-513)

 รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่าน

อาจารย์: ชุ่มจิตต์ แซ่ฉั่น


อธิบายสั้นๆ เกี่ยวกับรายวิชาที่เปิดสอน

Feature, type, standard, tool, device and management process of digital information; principle of data conversion; information storage and retrieval technology; digital information maintenance and security; intellectual property knowledge