สิ่งแวดล้อมกับสังคม
(426-101)

 รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่าน

อาจารย์: Wutthipong Sangmanee


ความสำคัญของสิ่งแวดล้อมเพื่อคุณภาพชีวิต   การใช้สิ่งแวดล้อมเป็นปัจจัยในการพัฒนา กฎหมายและกระบวนการทางการเมืองกับสิ่งแวดล้อม   หลักการจัดการสิ่งแวดล้อม การมีส่วนร่วมของประชาชน การสื่อสารและรณรงค์ การตัดสินใจและจริยธรรมทางสิ่งแวดล้อม ภัยพิบัติสิ่งแวดล้อม กรณีตัวอย่าง  ปัญหาและแนวทางแก้ไข