System Analysis and Design
(SAD-2/2553)

 รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่าน

อาจารย์: สล้าง มุสุิกสุวรรณ


ขั้นตอนการวิเคราะห์ระบบงาน การวิเคราะห์ปัญหาการวางแผนและความเป็นไปได้ของปัญหา การออกแบบฟอร์มนำข้อมูลเข้าและนำข้อมูลออก การออกแบบระบบแฟ้มข้อมูล การกำหนดรหัสและรหัสผ่าน ส่วนประกอบฮาร์ดแวร์ที่เหมาะสมกับงานการเขียนฝังงานอย่างละเอียด เอกสารระบบงาน การทดสอบระบบที่ออกแบบและการนำไปใช้ การแก้ไขและบำรุงรักษา