746-452 สัมมนา (Seminar)
(สัมมนา Ed.Math)

 รายวิชานี้อนุญาตให้บุคคลทั่วไป เข้ามาศึกษาได้

อาจารย์: อารีนา ฮะซานี
อาจารย์: รัตติกานต์ แซ่ลิ่ม
อาจารย์: วันเพ็ญ กลิ่นพิทักษ์


การเสนอผลการศึกษาในหัวข้อที่สนใจเกี่ยวกับสาขาวิชาคณิตศาสตร์
สถิติ หรือคอมพิวเตอร์