421-111 สารสนเทศในบริบทสังคม (2/2553)
(421)

 รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่าน

อาจารย์: สิริพันธ์ รุ่งวิชานิวัฒน์


คุณค่า ความสำคัญ บทบาทของผู้จัดการสารสนเทศในสังคมสารสนเทศ