คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน
(746-101)

 รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่าน

อาจารย์: นิฟาตมะห์ มะกาเจอธิบายสั้นๆ เกี่ยวกับรายวิชาของท่าน