421-323 Statistics and Research for Information Scientists
(421 - 323)

 รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่าน

อาจารย์: ฤทัยชนนี สิทธิชัย


421 - 323  สถิติและการวิจัยสำหรับนักสารสนเทศ

 (Statistics and Research for Information Scientists) 3 (2-2-5) หน่วยกิต

ลักษณะรายวิชา                    หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสารสนเทศ

ประเภทของรายวิชา             หมวดวิชาเฉพาะ กลุ่มวิชาเอก  วิชาพื้นฐานวิชาเอก

ขอบข่าย ความสำคัญ และกระบวนการวิจัย หลักเบื้องต้นของการสุ่มตัวอย่าง การเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ การใช้โปรแกรมสำเร็จรูปในการวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อหาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และเพื่อการทดสอบสมมุติฐานด้วยการเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ย ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์   การนำเสนอโครงร่างการวิจัย การนำเสนอผลงานวิจัย