421-221 English Listening-Speaking for Information Scientists
(421-221/2553)

 รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่าน

อาจารย์: ฤทัยชนนี สิทธิชัย


ฝึกฟัง พูดเกี่ยวกับการให้ -รับบริการสารสนเทศ ข่าว บทสัมภาษณ์ และการบรรยายเกี่ยวกับ เทคโนโลยีสารสนเทศ  ฝึกสรุปและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสิ่งที่ฟัง  ฝึกร่วมอภิปรายสัมมนาแบบกลุ่มย่อย ฝึกทำหน้าที่พิธีกร ผู้ดำเนินรายการ และผู้นำเสนอสารสนเทศ