นโยบายสาธารณะและการพัฒนา
(434-465)

อาจารย์: เชาวน์เลิศ ล้อมลิ้ม


อธิบายสั้นๆ เกี่ยวกับรายวิชาที่เปิดสอน