การพัฒนาสังคมชนบทและเมือง Rural and Urban Development
(428-214Rural an)

 รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่าน

อาจารย์: สวัสดิ์ ไหลภาภรณ์


คำอธิบายรายวิชา

                พัฒนาการ บทบาท การเปลี่ยนแปลง ของชนบทและเมือง การเปรียบเทียบเชิงสหวิทยาการ ครอบคลุมมิติทางเศรษฐกิจการเมือง สังคมและวัฒนธรรม เช่น วิถีชีวิต การรวมกลุ่ม ชนชั้น การรับรู้ข่าวสาร การเคลื่อนไหว ภูมิปัญญาท้องถิ่นและทุนทางสังคม การคงอยู่หรือการเกิดใหม่ของความสัมพันธ์เชิงอำนาจ