746-111 General Mathematics 1 [2554]
(746-111)

อาจารย์: อารีนา ฮะซานีเซต ความสัมพันธ์และฟังก์ชัน
ระบบจำนวน ส่วนของเส้นตรงบอกทิศทาง
ระบบพิกัดฉาก
ระบบพิกัดเชิงขั้ว ลิมิตของฟังก์ชัน ทฤษฎีบทที่สำคัญเกี่ยวกับลิมิต ลิมิตอนันต์
ลิมิตเมื่อตัวแปรเข้าใกล้อนันต์ เส้นกำกับ ความต่อเนื่อง อนุพันธ์
และการประยุกต์ของอนุพันธ์