English For Information Technology
(871-204 F)

 รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่าน

อาจารย์: ฟาติมะห์ บุญฤทธิ์


การพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ ศัพท์เฉพาะทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ การอ่าน และการเขียน

 

            Development of English skills, used in information technology, focusing on technical words, reading and   writing skills.