437-213 Chinese Philosophy (ปรัชญาจีน)
(437-213)

 รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่าน

อาจารย์: pummaree at-taratsatean


437-213 Chinese Philosophy (ปรัชญาจีน) 3(3-0-6) หน่วกิต

ลักษณะรายวิชา : บังคับเอก เลือกโท และเลือกเสรี

คำอธิบายรายวิชา : แนวคิดของปรัชญาจีนเน้นปรัชญาของขงจื๊อ ม่อจื๊อ นิติธรรมนิยม และปรัชญาจีนปัจจุบัน