421-213 โครงสร้างข้อมูลและอัลกอริทึม (Data Structure and Algorithm)
(421-213)

 รายวิชานี้อนุญาตให้บุคคลทั่วไป เข้ามาศึกษาได้

อาจารย์: วิชุดา โชติรัตน์


องค์ประกอบของข้อมูล การจัดสรรหน่วยความจำรูปแบบโครงสร้างข้อมูลการจัดการข้อมูลเพื่อการค้นหาและการเรียงลำดับ หลักการวิเคราะห์และออกแบบอัลกอริทึม