421-232 โครงสร้างระบบคอมพิวเตอร์ (Computer System Organization)
(421-232)

อาจารย์: วิชุดา โชติรัตน์


องค์ประกอบของระบบคอมพิวเตอร์ ข้อมูลและการปฏิยัติการคอมพิวเตอร์หน่วยความจำของคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์นำเข้าและแสดงออก หลักการ องค์ประกอบ และกระบวนการพื้นฐานของระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์