421-315 เทคโนโลยีเว็บ (Web Technology)
(421-315(2/2554))

อาจารย์: วิชุดา โชติรัตน์


คำอธิบายรายวิชา : เทคโนโลยีเว็บที่ใช้ในปัจจุบัน
วัตถุประสงค์รายวิชา
1. นักศึกษาสามารถอธิบายเทคโนโลยีเว็บได้
2. นักศึกษาสามารถออกแบบ และพัฒนาเว็บไซต์ได้
3. นักศึกษาสามารถเขียนโปรแกรมเพื่อการพัฒนาเว็บไซต์ และเว็บแอพพลิเคชั่นได้