421-334 การออกแบบและการพัฒนาระบบการติดต่อกับผู้ใช้
(421-334(2554))

อาจารย์: วิชุดา โชติรัตน์


ความหมายและองค์ประกอบของระบบการติดต่อกับผู้ใช้ ประเภทของระบบการติดต่อกับผู้ใช้ รวมทั้งข้อดีและข้อด้อย ลักษณะของระบบที่เป็นมิตรกับผู้ใช้ การรับรู้ทัศนสารและพฤติกรรมของผู้ใช้ หลักการออกแบบและการพัฒนาระบบการติดต่อกับผู้ใช้ที่เหมาะสมกับประเภทผู้ใช้สารสนเทศ