421-222 การพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ
(421-222)

อาจารย์: ฐะปะนีย์ เทพญาอธิบายสั้นๆ เกี่ยวกับรายวิชาของท่าน