437-222 จริยศาสตร์
(Ethics)

 รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่าน

อาจารย์: sanwapat pattaro



แนวคิดหลักและปัญหาพื้นฐานทางจริยศาสตร์ เช่น
ลักษณะการอ้างเหตุผลและเกณฑ์การตัดสินปัญหาดีชั่ว
ตลอดจนความสัมพันธ์ระหว่างจริยศาสตร์กับศาสตร์อื่น