421-222 ชื่อรายวิชา Information Content Analysis: Group 2
(รหัสวิชา421-222)

 รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่าน

อาจารย์: ชุ่มจิตต์ แซ่ฉั่น


หลักการ กระบวนการ และมาตรฐานในการวิเคราะห์และจัดระบบเนื้อหาสารสนเทศ การกำหนดตัวแทนเนื้อหาเพื่อการจัดกลุ่ม การสืบค้น และการเข้าถึงทรัพบากรสารสนเทศ