870-414 การวางแผนและการบริหารการสื่อสารการตลาด
(870-414(1))

อาจารย์: สุวนาถ ทองสองยอด


การกำหนดเป้าหมายการวิเคราะห์และประเมินสถานการณ์เพื่อการสื่อสารการตลาด การวิเคราะห์สินค้าตลาดและผู้บริโภคการวางแผนและบริหารงานการสื่อสารการตลาด การเลือกใช้สื่อและการสร้างสรรค์กิจกรรมการสื่อสารการตลาด การประเมินผลการดำเนินงานการสื่อสารการตลาด