425-170 History of Modern World
(170 Modern)

 รายวิชานี้อนุญาตให้บุคคลทั่วไป เข้ามาศึกษาได้

อาจารย์: ภมรี สุรเกียรติ


พัฒนาการของสังคมโลก ตั้งแต่ ค.ศ. 1500 จนถึงปัจจุบัน โดยเน้นความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจ การเมือง การปกครอง สังคม วัฒนธรรม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอันเป็นพื้นฐานแห่งการเปลี่ยนแปลงของโลกเข้าสู่สมัยใหม่