871-214 Computer Architecture and Operating System
(871-214)

 รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่าน

อาจารย์: สัมพันธ์ คงมากระบบคอมพิวเตอร์หน่วยความจา บัส หน่วยรับ
และหน่วยแสดงผลขอ้มูลหน่วยประมวลผลกลาง โครงสร้าง
และหน้าที่ของหน่วยประมวลผลกลาง ระบบปฏิบัติการ
จุดประสงค์และหน้าที่ของระบบปฏิบัติการ กระบวนการ
และการจดัการการจดัการหน่วยความจา การจดัการอุปกรณ์
และแฟ้ มข้อมูล การประมวลผลแบบขนาน เปรี ยบเทียบ
ระบบปฏิบตัิการต่างๆ