873-329 คอมพิวเตอร์แอนิเมชัน 2 1/58
(873-329)

อาจารย์: บัดรูดิง ขาลี


การเชื่อมโยงและควบคุมการเคลื่อนไหว การสร้าง
แอนิเมชันของท่าทาง และเทคนิคการสร้างแอนิเมชัน วิธี
การบูรณาการแสงและพ้ืนผิวการเรนเดอร์และการดyfแปลง
รายละเอียดของภาพกราฟิ กเคลื่อนไหว การสร้างแอนิเมชัน
ข้นั สูง