เทคโนโลยีการศึกษา
(263 - 201)

 รายวิชานี้อนุญาตให้บุคคลทั่วไป เข้ามาศึกษาได้

อาจารย์: มนตรี ดวงจิโน


ปัญหาในการเรียนการสอน มโนมติ ขอบข่าย และบทบาทของนวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา งานกราฟิค และการออกแบบและผลิตสื่อการเรียนการสอนจากวัสดุพื้นบ้าน ระบบเครื่องเสียงและเครื่องฉาย สื่อมวลชนทางการศึกษา นวัตกรรมการศึกษา และแนวโน้มนวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา