principles of mathematics
(746-225)

ผู้ดูแลระบบ: อรวรรณ แก้วกาญจนา


เป็นวิชาที่ว่าด้วยเรื่องตรรกศาสตร์ และวิธีการพิสูจน์ต่างๆ