พันธุศาสตร์การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
(730-413)

 รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่าน

ผู้ดูแลระบบ: Nirattisai Petchsupa


หลักพันธุศาสตร์เบื้องต้น ผลกระทบของสิ่งแวดล้อมต่อลักษณะทางพันธุกรรมและการกลายพันธุ์  ความสำคัญของพันธุศาสตร์ต่อการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ  การถ่ายทอดลักษณะคุณภาพในสัตว์น้ำ หลักการเลือกคัดพันธุ์และการปรับปรุงพันธุ์สัตว์น้ำเศรษฐกิจ พันธุศาสตร์ประชากรและการประยุกต์ใช้ในการประมง การใช้อณูพันธุศาสตร์ในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ