สมุทรศาสตร์ (Oceanography)
(730-371)

 รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่าน

ผู้ดูแลระบบ: ผศ.ดร. ซุกรี หะยีสาแมสภาพทางสมุทรศาสตร์ ที่มีผลต่อบริเวณชายฝั่งทะเลในเขตร้อน ผลกระทบต่อกระบวนการชีววิทยา และการประยุกต์ใช้กับการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำมีปฏิบัติการเกี่ยวกับการใช้แผนที่ทางทะเล และการศึกษานอกสถานที่บริเวณใกล้เคียงและศึกษาการใช้เครื่องมือพื้นฐานทางสมุทรศาสตร์