American Civilization
(430-101)

 รายวิชานี้อนุญาตให้บุคคลทั่วไป เข้ามาศึกษาได้

ผู้ดูแลระบบ: ณปรัชญ์ บุญวาศ


ศึกษาสถาพที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและเศณษฐกิจ ภูมิหลังทางประวัติศาสตร์ ประสบการณ์และพัฒนากการทางการเมืองที่กำหนดรูปแบบของสังคมอเมริกัน เน้นภูมิปัญญาทางความคิด