History of Eastern Ideas
(425-326)

 รายวิชานี้อนุญาตให้บุคคลทั่วไป เข้ามาศึกษาได้

ผู้ดูแลระบบ: ณปรัชญ์ บุญวาศ


ประวัติภูมิปัญญาของตะวันออก กระบวนการทางศาสนาและปรัชญา อุดมการณ์ทางการเมืองและสังคม ทฤษฎีการเขียนวรรณกรรมและการวิพากษ์วิจารณ์