การผลิตรายการโทรทัศน์การศึกษา
(263-304)


     ทฤษฎีและพัฒนาการของการใช้โทรทัศน์เพื่อการศึกษา การใช้อุปกรณ์ทางเทคนิคในการผลิตรายการ ประเภทของรายการ การเขียนบทโทรทัศน์ และการผลิตรายการ เน้นการผลิตรายการเพื่อการศึกษาทั้งในและ นอกระบบโรงเรียน รวมถึงการใช้รายการโทรทัศน์เพื่อการเรียนการสอน