การใช้คอมพิวเตอร์ทางภูมิศาสตร์
(426-457)


           การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์เพื่อการวิเคราะห์ข้อมูลทางภูมิศาสตร์ การเขียนแผนที่ ภาพถ่ายทางอากาศ ข้อมูลจากระยะไกลและอื่น ๆ