ภูมิศาสตร์ทางทะเล
(426-326)

 รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่าน

อาจารย์: อาคม โสวณา


ลักษณะชายฝั่งและภูมิประเทศพื้นทะเล นิเวศวิทยาและการสำรวจทางทะเล ทรัพยากรและการใช้ รวมถึงมลพิษทางทะเล

Coastal characteristics and sea floor topography ; marine ecology and surveying techniques; marine resources and exploitation; marine pollution