กฎหมายการศึกษา Educational Laws
(260-301)

 รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่าน

ผู้สอน: somkiat phuangrod


คำอธิบายรายวิชา
   
ศึกษาและวิเคราะห์เกี่ยวกับ กฎหมายทั่วไปที่นักการศึกษาควรทราบ รัฐธรรมน  2540 กฎหมายการปกครอง พ.ร.บ. การศึกษาแห่งชาติ 2542 / ฉบับปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติม2545/ พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการครู/ พ.ร.บ. ข้าราชการพลเรือน/ พ.ร.บ. ครูและบุคลากรทางการศึกษา 2547/ พ.ร.บ. สภาครูฯ/ สภาการศึกษา /วินัย การอุอุทธรณ์ การร้องทุกข์ /ระเบียบว่าด้วยการลาของข้าราชการ /ระเบีขบปฎิบัติที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ