การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์
(426-461)

 รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่าน

อาจารย์: อาคม โสวณา


การนำระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์มาประยุกต์ใช้เป็นเครื่องมือในการศึกษาภูมิศาสตร์ ทั้งทางกายภาพ เศรษฐกิจและสังคม โดยเน้นการวิเคราะห์และการวางแผนพัฒนาพื้นที่และทรัพยากร